User:Billy Lwong/Trợ giúp:Điều gì xảy ra nếu có hơn một Nhạc sĩ trùng tên?

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Có những nhạc sĩ trùng tên hoặc trùng họ, CPDL sử dụng những trang trùng tên để giải quyết vấn đề nhập nhằng này.

Thí dụ, CPDL có những tác phẩm của các Nhạc sĩ mang họ Bach: Johann Sebastian Bach, Carl Philipp Emanuel Bach, Johann Ludwig Bach, v.v… Vì vậy, nếu bạn nhập 'Bach' trong khung tìm kiếm, CPDL sẽ phải đoán và tìm một ngữ nghĩa của bạn. Trong trường hợp này, bộ dò sẽ đoán rằng bạn muốn tìm JS Bach và đưa bạn đến trang web của ông - sẽ có một trang trình bày với bạn một thông báo giải thích những gì bộ dò đã tìm được.

Nhưng trong trường hợp bộ dò đoán sai, thì có một trang gọi là (trùng tên) Bach. Trang này liệt kê tất cả những người mang họ Bach tồn tại (theo hiện trạng) trong CPDL. Vì vậy, nếu bạn không tìm JS, chỉ cần vào trang trùng tên và chọn một trong những họ tên mà bạn muốn tìm.


Thử ngay bây giờ: nhập 'Bach' trong khung tìm kiếm bên trái, sau đó bấm vào Đi tới.

  • Bạn có thể gặp bản liệt kê mọi trang trùng tên tại Category:Disambiguation.
  • Lưu ý: Một số trang còn có Trang trùng tên khi một nhạc sĩ viết nhiều tác phẩm với cùng một tên.


Template:Billy Lwong/Biểu ngữ Trợ giúp